John giorno & Thurston Moore, Centre Pompidou Metz, nov 2015